رباعی شمارهٔ ۴۸

رباعی شمارهٔ ۴۸

عرفی دل ما تا به در عشق گریخت
خون گله با شراب نسیان آمیخت
این خون نه به تیغ آشنا شد نه به خاک
این گل نشکفت، از نفس باد بریخت