رباعی شمارهٔ ۴۰

رباعی شمارهٔ ۴۰

شیراز که دریای معانی گذر است
یکتا گهرش عرفی صاحب نظر است
بس کز دو طرف ماه وشان می گذرند
هر کوچهٔ او شبیه شق قمر است