شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۸
عرفی شیرازی
عرفی شیرازی( رباعیها )
95

رباعی شمارهٔ ۳۸

دردا که دگر سخن ز فرزانگی است
چیزی که نه در شمار دیوانگی است
بیگانگی عافیتم ننگی بود
اکنون به وی ام نسبت هم خانگی است