رباعی شمارهٔ ۱۹

رباعی شمارهٔ ۱۹

از باب مغان که رسمشان جود و عطاست
جامی بدهند این نه آیین سخاست
شکرانهٔ صاف های لب تشه طلب
دردی بدهند، تشنگانیم، رواست