رباعی شمارهٔ ۱۵

رباعی شمارهٔ ۱۵

تا در زده ام به دامن عفو تو دست
تا یافته ام غبار تکلیف الست
تقصیر عبادتم ندارد ایام
وز طاعت کرده ام پشیمانی هست