رباعی شمارهٔ ۱۱۸

رباعی شمارهٔ ۱۱۸

ای خواجه چو از تو مرگ جان خواهد برد
اسباب زمانه هم زمان خواهد برد
پیچیدن تن در کفن دیبا چیست
بگذار کفن، سگ استخوان خواهد برد