رباعی شمارهٔ ۱۰۸

رباعی شمارهٔ ۱۰۸

تا رنگ من از شراب رهبان کردند
بی رنگی ام آبروی ایمان کردند
صوفی بت هستیم به صد پاره شکست
دردا که تعلقم پریشان کردند