رباعی شمارهٔ ۱۰۰

رباعی شمارهٔ ۱۰۰

مردیم که آه ما دل شب نگزد
در جام رود می ای که مشرب نگزد
مردیم ولی نه زود مردیم، نه شاد
غم دست به هم ساید و هم لب نگزد