شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
وله ایضاً
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
80

وله ایضاً

مائیم ز قید هر دو عالم رسته
جز عشق تو بر جمله در دل بسته
المنة لله که شدیم آخر کار
پیوسته بجانان و ز جان بگسسته