شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
وله ایضاً
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
71

وله ایضاً

ای حاجب ابروی تو هرابروئی
از روی تو آب روی هر دلجوئی
حسن همه زان تست بل عشق همه
در هر کوئی ز تست گفتگوئی