شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
وله ایضاً
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
67

وله ایضاً

دلدار چو مغز است و جهان جمله چو پوست
ناید بنظر مرا بجز جلوهٔ دوست
مردم ره کعبه و حرم پیمایند
در دیدهٔ اسرار همه خانه اوست