شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
وله ایضاً
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
61

وله ایضاً

برداشتهام دو دست از بهر دعا
ای شاه دو عالم بنگر سوی گدا
دادی بمن اذن ذکر نامت از لطف
ورنه تو کجا و من بی رتبه کجا