شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
و له ایضاً
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
57

و له ایضاً

شهروزه شدی و شاه دوران بودی
بهروزه شدی لعل بدخشان بودی
با اهرمن انبازی و هم خاک نشین
هم بزم فرشته نور یزدان بودی