شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی فی حقیقة المحمدیه
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
75

رباعی فی حقیقة المحمدیه

ای صبح ازل طلعت روح افزایت
ای شعلهٔ جواله قد و بالایت
خم پیش دو ابروی تو قاب قوسین
خلق اللهی گواه او ادنایت