شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
و له ایضاً
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
90

و له ایضاً

از فرقت آن سیمتن ماه جبین
شد همچو قلم جسم من ز ارحزین
مسطرزده نامهٔ نوشتم سوی دوست
یعنی تنم از هجر تو گردیده چنین