شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
و له ایضاً
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
93

و له ایضاً

لیکن نه سری که غیر پا پنداری
تا آنک آری بدین سخن انکاری
آن پا و سر آن سر است و پاهان بشنو
گر دانش اسرار معما داری