شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی بلسان الحقیقة المحمدیه
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
115

رباعی بلسان الحقیقة المحمدیه

عالم صفت حسن سراپای من است
افلاک وعناصر همه اعضای من است
در حیرتم از نظم عجیبی که مراست
آغاز سرانجام همه پای من است