شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
درد زندگی [۲۵-۱۶]

درد زندگی [۲۵-۱۶]