شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش ۳۱ - عباس بن یوسف الشکلی
خواجه عبدالله انصاری
خواجه عبدالله انصاری( طبقات الصوفیه - امالی پیر هرات )
66

بخش ۳۱ - عباس بن یوسف الشکلی

بوده، کنیت او ابوالفضل است از مشایخ قدیم بغداد بوده وی گفت: هر که باللّه مشغول، از ایمان او بر نواید رسید و هر که از اللّه مشغول از نفاق او بر نیاید رسید. شیخ الاسلام گفت: هر که امروز باو مشغول ای فردا درو مشغول، و هر که امروز ازو مشغول، فردا ازو مشغول ای محجوب. فی شغل فاکهون. قوم‌اند باو درو مشغول‌اند نخود و غیر او ازو وانشد:
محلک منی محل الفواد
و شغلی بحبک یا من انادی
اشتغلت فلبی عن الدنیا و لذتها
فانت و القلب شییٔ لیس یفترق
و ما تتابعت الاجفان عن سنة
الا وجدتک بین الجفن والحق