شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش ۳۰ - عباس بن حمزه النیشابوری
خواجه عبدالله انصاری
خواجه عبدالله انصاری( طبقات الصوفیه - امالی پیر هرات )
46

بخش ۳۰ - عباس بن حمزه النیشابوری

ابوالفضل. شیخ الاسلام گفت: که عباس حمزه مردی بزرگ بود و از ایمهٔ است از متقدمان با ذوالنون صحبت کرده و بایزید و جز ازیشان، جد بوبکر حفید است امام است، و عباس حمزه در سنه ثمان و ثمانین و مائتین برفته از دنیا در ماه ربیع الاول پیش از جنید.
شیخ الاسلام گفت عظم اللّه برکته، بوبکر داشگر فرامن گفت، که بومعشر معروف گفت، کی بوبکر حفید گفت، که جد من عباس حمزه، کی ذوالنون گفت: لو علموا ما طلبوا هان علیهم ما بذلوا.
و هم عباس حمزه گوید، که ذوالنون گفت: کیف لا ابتهج بک سروراً و قد کنت اخطر ببالک حین رزقتنی الاسلام. و در روایت دیگر حین جعلتنی من اهل التوحید. من بتو چون شادنه بم کیس بر علم تو می‌گذشتم کی شایم کی مرا از اهل توحید کردی. شیخ الاسلام گفت قدس اللّه روحه کی: