شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش ۱۲۶ - و من طبقة الثالثه ابوالحسین الوراق
خواجه عبدالله انصاری
خواجه عبدالله انصاری( طبقات الصوفیه - امالی پیر هرات )
33

بخش ۱۲۶ - و من طبقة الثالثه ابوالحسین الوراق

نام وی محمد بن سعد از مهینان مشایخ نشاپورست، از قدیمان اصحاب با عثمان٭ عالم بوده بعلم ظاهر و سخن گوی بدقایق علوم و معاملات و عیوب افعال. مات قبل العشرین و ثلثمائه. وی گفته: کرم آن بود در عفو که یاد نکنی جفاء یار خود، پس آنک عفو کردی. و هم وی گفت: که حیاة دل در یاد حی الذی لا یموتست، و عیش گوارنده زندگانیست باللّه تعالی جز ازونه.
و هم وی گفته: که علامت محبت اللّه متابعت دوست اوست رسول او .