شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
ترانه دل
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( مقدمه و پیشگفتار )
41

ترانه دل

دل ، جـای خـدای مهربـان
دل ، مـظهر یـار لامکـان است
دل ، مــیکدۀ قــدیم عشــق
هــمواره مقـام مـی کشان است
دل ، مرکز عشـق لایـزال
مـآًوای جــمیع عــاشقان اسـت
دل ، مهبط گفتگوی حـق
لکــن سـخنیش بی زبـان است
دل ، قطعۀ کوچکی ز جسم است
در آن پــیدا هـمه جهــان است
دل ، مقصد جمله عـابدین
مـقصود تمــام عــارفان اسـت
دل ، مــعبد عــاشقان
در آن سـرّی ز بی نشـان است
دل ، مـرقـد اولیـــاء اللّه
ارواح مـقـدّســان در آن اسـت
دل ، مـنزل دائـم خــدای
ذاتش پنهان،از صفت عیان است
دل ، کعبه و قبلۀ «کمال»
مــرآت جمــال دلستــان اسـت