شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
ستون خیمهٔ ایمان
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( مقدمه و پیشگفتار )
29

ستون خیمهٔ ایمان

سـتون خـیمۀ ایمـان ، نمـاز است
دوای درد بی درمــان، نمــاز اسـت
اگـر خـواهـی لقـای جانِ جان را
لـقـای حـضرت جانـان ، نمـاز اسـت
بـنـای بــارگـاه درکِ تــوحـیـد
یقین می دان که درعرفان،نماز است
صفای دل که از مردان حق است
به چشم عشق ای انسان ، نماز است
اگـر خواهـی زنی تیری به ابلیس
بهین تـیر تو بر شیطان ، نماز اسـت
تـو گـر طالب بـه اسـرار خـدائـی
کـلـید آن یـقـیـن می دان ، نماز اسـت
کسـی کـه در لقـای حــق رســیده
بـدیـده شــیـوه مــردان ، نمـاز اسـت
«کمال» این شعر را گفته به مستی
کـه دفـع جملۀ عصیـان ، نمـاز اسـت