شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
هر آن چیزی که یارت گفت آن کن
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( مثنویات )
65

هر آن چیزی که یارت گفت آن کن

برایت هدیه ای آوردم امروز
که تا دل خوش شوی در عید نوروز
بود آن هدیه بی شک از خداوند
بگیر و کن به او تجدید پیوند
بگیر این جام پر می را ز ساقی
همیشه مست باش از عمر باقی
اگر خواهی تو عمری جاودانی
ز من این هدیه را اکنون ستانی:
«دلی کاندر درون توست موجود
بود همواره مسکنگاه معبود
دل و دلبر در آنجا خوش نشسته
بروی خود در اغیار بسته
اگر دیدی حقیقت ترک جان کن
هر آن چیزی که یارت گفت آن کن
«کمالت» را گزین بحر غلامی
پس آنگه میهمانش کن به جامی»