شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
این بود نتیجه وصالم
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
53

این بود نتیجه وصالم

من غرق کمال ذوالجلالم
من مست شراب لایزالم
من عاشق روی و موی اویم
من سایۀ قامت کمالم
چون مست شدم ز بادۀ او
خود را دیدم که در زوالم
در آینۀ وجود دیدم
گه بدرم و گاه هم هلالم
نزدیک شدم چو با جمالش
خود را دیدم که چون خیالم
پروانه صفت بسوخت جانم
آن پرتو یار خوش جمالم
من مردم و زنده گشتم از نو
این بود نتیجۀ وصالم
از چشم درون بدیدم او را
این بود تمام شرح حالم
من بندۀ اویم از دل و جان
تا عمر بود در این خصالم
در خویش چو من نظر نمودم
دیدم به خدا همان « کمالم »