شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
یکی محفل شب آدینه دارم
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
24

یکی محفل شب آدینه دارم

خداوندا دلی بی کینه دارم
به جام دل می دیرینه دارم
برای صورت چون آفتابش
ز قلب خود یکی آئینه دارم
ز شوق مژدۀ روز وصالش
یکی محفل شب آدینه دارم
اگر بینی کنون در پیچ و تابم
خمار از مستی دوشینه دارم
اگر چه پشتم از جورش شکسته
ولی عشقش همه در سینه دارم
به باطن گر چه عریان از لباسم
به ظاهر خرقه ای پشمینه دارم
« کمال » از شوق رویش هر زمانی
بگوید در دلم گنجینه دارم