شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در مولود مسعود حضرت رضا علیه السلام
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( قصیده ها )
24

در مولود مسعود حضرت رضا علیه السلام

پادشه هر دو کون بنده یزدان رضا است
بر دل عشاق حق والی و سلطان رضا است
تا به ابد از ازل به امر پروردگار
بر فلک کائنات مهر درخشان رضا است
علت غائی خلق واقف اسرار غیب
باعث کون و مکان حاکم رضوان رضا است
عالم علم لَدُن قاسم جنات و نار
حاسب روز حساب معنی فرقان رضا است
نور خدا شمع دین امام بر ماسوی
هادی خیل رسل والی امکان رضا است
کلام ناطق بود آن شه دنیا و دین
آیت کبرای حق حامی قرآن رضا است
وجه خدا جان جان دلبر و دلدار ما
شراب و مینا و جام ساقی مستان رضا است
ناجی کشتی نوح رهبر موسی و خضر
واقف سر مسیح شاه سلیمان رضا است
ساقی بزم رسول وارث تیغ علی
حامی دین مبین رهبر مردان رضا است
شاهد شیرین سخن شاه ولایت مآب
شافع روز جزا شمع شهیدان رضا است
سبط رسول خدا شبل علیّ ولی
نور دل فاطمه شاه خراسان رضا است
نور حسین و حسن نوگل زین العباد
باقر و جعفر نسب افسر شاهان رضا است
نور رخ کاظم و حضرت شاه چراغ
باب تقی و نقی اختر تابان رضا است
جد امام مبین شه حسن العسکری
مرجع مهدی دین نوگل خندان رضا است
صبا به شادی بگو به عندلیبان قدس
تولد شاه دین قائم دوران رضا است
بریز ساقی به جام شراب ناب رضا
کنون که از لطف حق ساقی رندان رضا است
مطرب مجلس بگو به عاشقان خدا
ساقی روز الست سرو خرامان رضا است
صبا به پروانگان بگو به صدق و صفا
به محفل عاشقان شمع شبستان رضا است
ای که دلت را گرفت زنگ هوا و هوس
بهر مریضان دل داروی درمان رضا است
ای که ز حق طالبی سرِّ حیات ابد
ز جود پروردگار چشمه حیوان رضا است
نگر بعین الیقین تا که به بینی عیان
از کرم کردگار میر محبان رضا است
زین شب عید شریف چون همه شادی کنیم
ز شادی ما یقین سر خوش و شادان رضا است
در شب قدری عزیز وقت غنیمت شمر
گر تو گدائی کنی منبع احسان رضا است
کنیم شکر خدا که از عنایات حق
بر دل هر منکری خنجر بران رضا است
راهنمای ملک کارگشای فلک
امام جن و بشر شارح ادیان رضا است
کوه کرم بحر جود مظهر سرِّ وجود
عاشق جانباز حق منبع ایمان رضا است
حضرت شمس الشموس قبلگه عاشقان
آینۀ قدرتِ خدای منّان رضا است
ای که بود حاجتت مغفرت کردگار
حق به تو فرموده است مظهر غفران رضا است
( کمال ) مأیوس نیست از گنه جرم خویش
از آن که در روز حشر شافع عصیان رضا است
وجود ذی جود او در دو جهان رهنماست
چون به حقیقت ز حق معنی انسان رضا است