شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
کنتراست
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
109

کنتراست

سیاه سیاهم
با زرد هماهنگم کن استاد!
گاه حجم یک کلاغ
کنتراست یک تابلو را حفظ میکند...