شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دستمال سرخ دلم
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
61

دستمال سرخ دلم

اینجایم
بر تلی از خاکستر
پا بر تیغ می کشم
و به فریب هر صدای دور
دستمال سرخ دلم را تکان می دهم.