شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شناسنامه
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
127

شناسنامه

من حسینم
پناهی ام
من حسینم، پناهیم
خودمو می بینم
خودمو میشنُفَم
خودمو فکر می کنم
تا هستم جهان ارثیه ی بابامه
سلاماش ، همه ی عشقاش همه ی درداش تنهاییاش
وقتی هم نبودم
مال شما
اگه دوست داری با من ببین
یا بذار باهات ببینم
با من بگو
یا بذار با تو بگم
سلامامونو عشقامونو دردامونو تنهاییامونو
ها؟!