شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
سکوت
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
112

سکوت

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرك می كنند
نه به حرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانعند
و اندكی سكوت...