شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
ساده دل
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
88

ساده دل

دل ساده
برگرد و در ازای یک حبه کشک سیاه شور
گنجشک ها را
از دور و بر شلتوک ها کیش کن
که قند شهر
دروغی بیش نبوده است.