شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دل خوش
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
115

دل خوش

جا مانده است
چیزی جایی
که هیچگاه دیگر هیچ چیز
جایش را
پر نخواهد کرد
نه موهای سیاه و
نه دندان های سفید…