شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
خاکستر
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
67

خاکستر

به من بگویید !
فرزانگان رنگ و بوم و قلم !
چگونه خورشیدی را تصویر می کنید
که ترسیمش
سراسر خاک را خاکستر نمی کند ؟