شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
جغد
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
111

جغد

کیست؟
کجاست؟
ای آسمان بزرگ
در زیر بال ها خسته¬ام
چقدر کوچک بودی تو