شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
آوار رنگ
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
78

آوار رنگ

هیچ وقت
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد
امشب دلی کشیدم
شبیه نیمه سیبی
که به خاطر لرزش دستانم
در زیر آواری از رنگ ها
ناپدید ماند!