شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چشمان من
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
115

چشمان من

شب در چشمان من است
به سیاهی چشمهایم نگاه کن
روز در چشمان من است
به سفیدی چشمهایم نگاه کن
شب و روز در چشم های من است
به چشمهایم نگاه کن
پلک اگر فرو بندم
جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت