شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
عقرب عاشق
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
127

عقرب عاشق

دم به کله می کوبد
و شقیقه اش دو شقه می شود
بی آنکه بداند
حلقه آتش را خواب دیده است
عقرب عاشق