شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
زیباترین شعر دنیا
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
86

زیباترین شعر دنیا

آب آب
بابا آب
بابا آب
آ ا