شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رو در رو
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
102

رو در رو

برای اعتراف به کلیسا می روم !
رو در روی علف های روئیده
بر دیواره ی کهنه می ایستم
و همه گناهان خود را اعتراف می کنم !
بخشیده خواهم شد به یقین
زیرا علف ها
بی واسطه با خدا حرف می زنند ....