شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پیاده روی
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
83

پیاده روی

گز میکند خیابانهای چشم بسته از بر را
میان مردمی که حدودا میخرند و
حدودا میفروشند
در بازار بورس چشمها و پیشانی ها
و بخار پیشانیم حیرت هیچ کس را بر نمی انگیزد