شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پیست
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
118

پیست

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی ..