شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پیوند جاودان
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
82

پیوند جاودان

قلب من و تو را
پیوند جاودانه مهری ست درنهان
پیوند جاودانه ما ناگسسته باد
تا آخرین دم از نفس واپسین من
این عهد بسته باد