شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شاه بیت
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
114

شاه بیت

من ندانم که کیم
من فقط می دانم
که تویی
شاه بیت غزل زندگیم