شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
صدر جهان
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
72

صدر جهان

برمن چو میگذری ............................... چون آفتابی
هوشم ز سر ببری ............................... مانا شرابی
بهر شکسته دلان ................................مرهم تویی تو
بر چشم خسته من ............................... داروی خوابی
هم شهره ای به نشاط .......................... شط نشیطی
هم شعله ای ز شرار ............................ شور شرابی
شرمنده ام که تو را .......................... در خور ندارم
جز جان کههدیه کنم ...........................تو روح نابی
مرداب را تو در آن ............................ نیلوفرستی
در عمق آبی بحر ..............................در خوشابی
برما چه می نگری ..............................همچون تو مستیم
ای چشم دلبر من ...............................چون من خرابی
مهر از تو می طلبم ؟ ..........................هیهات بر من
بر هر که چشمه نوش ....................... ....بر من سرابی
ک لب به کجا ....................... ..........روی آورم روی ؟
مستقیم من و تو ...............................دریای آبی
من مستمند و تو ...............................صدر جهانی
یک ذره ام من و تو ............................صد آفتابی