شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شکست غرور
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
81

شکست غرور

ما دو تن مغرور
هر دو از هم دور
وای در من تاب دوری نیست
ای خیالت خاطر من را نوازشبار
بیش از این در من صبوری نیست
بی تو من تنهای تنهایم
من به دیدار تو می ایم