شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
افسوس
حمید مصدق
حمید مصدق( سالهای صبوری )
73

افسوس

در پیش چشم دنیا
دوران عمر ما
یک قطره دربرابر اقیانوس
درچشمهای آن همه خورشید کهکشان
عمر جهانیان
کم سو تر از حقارت یک فانوس
افسوس