شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش۱
حمید مصدق
حمید مصدق( از جدایی ها (دفتر نخست) )
61

بخش۱

من آفتاب درخشان و ماه تابان را
بهین طراوت سرسبزی بهاران را
زلال زمزمه روشنان باران را درود خواهم گفت
صفای باغ و چمن دشت و کوهساران را
و من چو ساقه نورسته بازخواهم رست
و درتمامی اشیا پاک تجریدی
وجود گمشده ای را
دوباره خواهم جست