شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در آمد
حمید مصدق
حمید مصدق( از جدایی ها (دفتر نخست) )
55

در آمد

چگونه باز به ماتم نشست خانه ما
هزار نفرین باد
به دستهای پلیدی
که سنگ تفرقه افکند در میانه ما