شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۹۷
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
50

شمارهٔ ۹۹۷

آبِ روی خود ببردم در میانِ انجمن
از چه از من راست بشنو از دلِ بی خویشتن
هر زمانم بر سر آمد صد بلا از دستِ دل
ای مسلمانان خدا را همّتی در کارِ من
یار بر من آستین افشان چو سروِ بوستان
من لگدکوبِ جفایِ حلق چون صحنِ چمن
مرحبا با من عرق چینش چه معجز می کند
آنکه با یعقوب کرد از بویِ یوسف پیرهن
قارنِ صف در نکرده ست آن که چشمش می کند
در مصافِ دلبری از مژّه هایِ پرشکن
صبرِ من از غمزه ی او می گریزد هم چنانک
در مقاماتِ وغا افراسیاب از تهمْتن
طاقتِ کوپالِ هیجا و چو من بی چاره ای
احتمالِ ورطه ی هجران ندارد ممتحن
چون کند مجنون ز مکرِ نوفل و دیگر حبیب
بایدش ناچاره شد با ضدِّ لیلی تیغ زن
دوست را با دوست باید بود در خوف و رجا
یار را با یار باید بود در سرّ و عَلَن
اعتراضِ عاقلان بر عشق مجنون شرط نیست
ای ملامتگر حجاب از چشمِ خودبین برفکن
یا برو بنشین نزاری چون خردمندان به طوع
یا مرو دنباله ی چشمانِ مستِ پرفتن
یا تحمّل کردنِ جورِ خطا بینان به طبع
یا حذر کردن ز چشم و زلفِ خوبانِ ختن